عمادگرجی

مدیریتی به سبک مکعب...! مشاور توسعه کسب و کار...! مدرس مهارت های مدیریت...!

ایمیلGorji@MOKEAB.com
دفتر۰۵۱-۹۱۰۰۶۴۶۰
مدیر پروژه۰۹۹۸۱۱۴۶۴۶۰
سامانه پیامک۱۰۰۰۱۰۰۰۶۴۶۰